Smlouva o výpůjčce
(dle ustanovení § 2193 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.)

I.
Předmět smlouvy

1.1 Půjčitel přenechává vypůjčiteli kompenzační pomůcku (předmět výpůjčky) na dobu uvedenou výše. Vypůjčitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že předmět výpůjčky převzal a zavazuje se předmět výpůjčky v dohodnutém termínu půjčiteli vrátit.


II.
Práva a povinnosti vypůjčitele

2.1 Vypůjčitel je povinen hradit půjčiteli servisní poplatek určený na údržbu a opravu předmětu výpůjčky. Poplatek za každý jeden den výpůjčky uveden výše. Poplatek v celé výši je povinen vypůjčitel zaplatit půjčiteli před převzetím předmětu výpůjčky.
2.2 Vypůjčitel se zavazuje, že předmět výpůjčky vrátí půjčiteli nejpozději do termínu uvedeného výše.
2.3 Vypůjčitel plně odpovídá za předmět výpůjčky, je o ni povinen pečovat tak, aby nedošlo k jejímu poškození nebo zničení, je povinen udržovat předmět výpůjčky v čistotě, je povinen zejména provádět nutnou údržbu, o které byl poučen, dobíjet elektrické baterie dle návodu, zacházet s předmětem výpůjčky s péčí řádného hospodáře.
2.4 Vypůjčitel byl před podpisem této smlouvy důkladně poučen jak předmět výpůjčky užívat a používat.
2.5 V případě vrácení znečištěného předmětu výpůjčky je vypůjčitel povinen zaplatit půjčiteli jednorázový poplatek za vyčištění ve výši 200 Kč.
2.6 Před převzetím předmětu výpůjčky seznámil půjčitel vypůjčitele s cenou předmětu výpůjčky.
2.7 Pro případ, že bude vypůjčitel v prodlení s vrácením předmětu výpůjčky, je povinen zaplatit půjčiteli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 300 Kč.
2.8 Vypůjčitel nesmí předmět výpůjčky bez písemného souhlasu půjčitele půjčit třetí osobě. Vypůjčitel nesmí předmět výpůjčky zatížit či zcizit. Za každé jednotlivé porušení těchto povinností je povinen vypůjčitel zaplatit půjčiteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, což nemá vliv na povinnost vypůjčitele nahradit půjčiteli vzniklou škodu.


III.
Závěrečná ustanovení

3.1 Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
3.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
3.3 Klient souhlasí, aby půjčovna zpracovávala jeho osobní údaje, uvedé ve smlouvě pro účely evidence kompenzačních pomůcek, v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
3.4 Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.