Sociálně aktivizační službySociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Jaké je poslání této sociální služby?

Posláním je poskytovat sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. A to ve smyslu zákona o sociálních službách a další příslušných právních předpisů, statutu organizace.

Co je cílem této služby?

Základní cílem MO STP je pomoci seniorům a osobám tělesně postiženým realizovat běžné sociální aktivity. MO STP má za cíl seniorům z důvodu věku a dalším osobám z důvodu nepříznivého zdravotního stavu, zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím. Rovněž tak podporovat rozvoj tělesných a psychických aktivit, zachovat stávající soběstačnost uživatelů, či zlepšovat jejich životní styl. Za pomoci této sociální služby umožnit seniorům a osobám tělesně postiženým žít kvalitní život ve svém stávajícím prostředí.

Pro koho je tato sociální služba určena?

MO STP poskytuje sociální služby pro občany v rámci města Přerova a jeho místních částí.

Sociální služby poskytuje:

 • seniorům, kteří potřebují pomoc z důvodu svého věku
 • osobám se zdravotním postiženým, kteří potřebují pomoc z důvodu svého zdravotního stavu a to bez omezení věku
 • Jaké jsou zásady při poskytování sociální služby?
 • bezplatnost základního sociálního poradenství o možnosti řešení nebo předcházení nepříznivé sociální situace
 • rozsah a forma poskytování sociální služby musí zachovávat lidskou důstojnost
 • sociální služby musí vycházet z individuálních potřeb seniorů a osob se zdravotním postižením
 • musí podporovat rozvoj samostatnosti
 • musí osoby motivovat k činnostem, jež nevedou k setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace
 • poskytované sociální služby musí posilovat sociální začleňování
 • musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě
 • sociální služby musí být transparentní
 • poskytované na profesionální úrovni
 • při poskytování sociálních služeb musí být dodržována lidská práva a základní svobody osob

 • Jaké socialní služby jsou poskytovány dle zákona č. 108/2006 Sb.?

  a) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • vzdělávání
 • poskytování informací
 • setkávání s vrstevníky
 • zprostředkování účasti na kulturních akcích
 • na poznávacích a rekreačních pobytech


 • b) Zprostředkování sociálně terapeutické činnosti
 • zajišťování aktivizačních a rekondičních pobytů
 • ergoterapie
 • půjčování kompenzačních pomůcek


 • c) Zprostředkování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů při obstarávání osobních záležitostí
 • poskytování základního poradenství
 • čtvrtletní vydávání Zpravodaje MO STP Přerov


 • SKLUŽBY PRO OSTATNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

  Místní organizace Svazu tělesně postižených v Přerově provozuje INFO - Centrum v Přerově, Kratochvílova 35, které je určeno pro seniory a občany se zdravotním postižením. V INFO - Centru jsou občanům dle provozní doby k dispozici dvě pracovnice: vedoucí INFO - Centra a pracovnice Půjčovny kompenzačních pomůcek. Poskytují základní sociální poradenství, základní poradenství při půjčování kompenzačních pomůcek, další informace o všech aktivitách provozovaných Místní organizací Svazu tělesně postižených v Přerově. Rovněž poskytují informace o aktuálním provozu INFO - Centra. INFO - Centrum je bezplatně k dispozici dalším neziskovým organizacím, sdružující zdravotně a tělesně postižené. Organizace zde mohou provozovat nejrůznější aktivity, ať jde o schůze výborů, členské schůze, přednášky, výstavy, besedy, ergoterapie atd. INFO - Centrum využívají jak neziskové organizace působící na území města a místních částí, tak neziskové organizace působící v rámci regionu Přerov.